Regulamin - Kalendarz 2024
I. Postanowienia ogólne
 1. Sprzedającym kalendarz na rok 2024 jest LINDNER sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy ulicy Gnieźnieńskiej 67, NIP 7661999576 zwany dalej Sprzedającym.
 2. Sprzedaż i wysyłka rozpoczyna się listopad  2024 roku i trwa do wyczerpania zapasów.
 3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sprzedaży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Na życzenie sprzedającego, zamawiający ma obowiązek przedstawić w/w zgodę. W przypadku braku takiej zgody Organizator ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
 4. Informacje na temat Sprzedaży dostępne są na stronie internetowej kalendarzlindner.pl
II. Zasady Sprzedaży
 1. Warunkiem udziału w Sprzedaży i otrzymania drogą pocztową kalendarza jest wypełnienie formularza zamówieniowego na stronie kalendarzlindner.pl/sprzedaz .
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od LINDNER sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy ulicy Gnieźnieńskiej 67 informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych w procesie korespondencji w niniejszym serwisie internetowym jest LINDNER sp. z o.o..
  Wyraża również zgodę na przekazanie tych danych LINDNER sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
III. Sprzedaż oraz zakończenie sprzedaży
 1. Sprzedaż zostaje zakończona z dniem wyczerpania się zapasów produktu.
 2. Produkt otrzymuje wyłącznie osoba, która wypełniła, wysłała formularz zgłoszeniowy i opłaciła kalendarz i przesyłkę.
 3. Czas doręczenia przesyłki na terenie Europy wynosi 2 – 4 dni robocze. Czas doręczenia przesyłki na terenie USA wynosi 3 – 4 dni robocze.
 4. Kalendarze wysyłane są 2 razy w tygodniu.
IV. Odpowiedzialność Sprzedającego
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej lub kuriera, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowe, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
 3. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia sprzedaży działał bez zarzutu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, za problemy techniczne tego sprzętu, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody podczas prób wysłania zamówienia drogą mailową.
V. Postanowienia końcowe
 1. Wypełniając formularz zamówieniowy, zamawiający wyrażają zgodę na zasady Sprzedaży i akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  Zakupiony towar należy zwrócić na podany niżej adres :
  LINDNER sp. z o.o.
  ul. Gnieźnieńska 67
  62-100 Wągrowiec
  Do zwrotu należy dołączyć dane konta bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
  Koszty zwrotu produktu ponosi Zamawiający.
 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sprzedaży z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty dostarczenia produktu.
 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji LINDNER sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, 62-100 przy ulicy Gnieźnieńskiej 67. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z reklamacją. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez zamawiającego, składającego reklamację.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Nowy regulamin obowiązuje od chwili publikacji na Serwisie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068